رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در گفت و گو با بازار کار تشریح کرد؛ نحوه ورود و موفقیت در مشاغل خانگی

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در گفت و گو با بازار کار تشریح کرد؛ نحوه ورود و موفقیت در مشاغل خانگی

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در گفت و گو با بازار کار تشریح کرد؛ نحوه ورود و موفقیت در مشاغل خانگی

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در گفت و گو با بازار کار تشریح کرد؛ نحوه ورود و موفقیت در مشاغل خانگی

جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۵۵ بازدید

هفته نامه بازار کار آخرین برنامه های پیش بینی شده در حوزه مشاغل خانگی را با مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی را به بحث گذاشت .

اشاره:
توسعه مشاغل خانگی یکی از برنامه هایی است که در دولت یازدهم موردتوجه قرار گرفت و آن گونه که متصدیان امر میگویند در این دولت نیز قرار است با جدیدت بیشتری دنبال شود.
توجه به مشاغل خانگی از آن جهت حائز اهمیت است که در سالهای اخیر در کنار مشاغل سنتی که از گذشته برخی در خانه خود انجام میدادند، تحولات فناوری اطلاعات انقلابی در این حوزه ایجاد کرده است و امروزه به لطف این فناوریها میتوان بسیاری از کارهایی را که درگذشته تصور آن هم امکانپذیر نبود را در منزل انجام داد.
البته ورود به این عرصه نیز الزامات خاص خود را دارد و فقط داشتن مهارت در حرفهای خاص نمیتواند ضامن موفقیت در این مشاغل شود و نیاز به کسب یکسری مهارتهای تکمیلی و آماده شدن بسترهای لازم دارد.
به منظور آشنایی با آخرین برنامه های پیش بینی شده در این حوزه با مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به گفتوگو نشستیم.
توانمندسازی متقاضیان ورود به عرصه مشاغل خانگی
امامدادی بابیان اینکه بررسیها درزمینه عملکرد مشاغل خانگی حکایت از وجود یکسری حلقه مفقوده در موفقیت این طرح دارد گفت: آمار و اطلاعات بازارکار و مطالعات تطبیقی کشورهایی که در این حوزه موفق بوده اند نشان میدهد برای توسعه مشاغل خانگی در کنار اقدامات فعلی باید برنامههایی جهت توانمندسازی علاقهمندان ورود به این مشاغل پیشبینی شود.
وی بابیان اینکه یکی از مشکلات برای توسعه مشاغل خانگی آن است که متقاضیان توانمندی لازم را ندارند افزود: داشتن مهارت اولیه در یک حوزه به مفهوم موفقیت در بازار نیست، زیرا ممکن است افراد در حرفهای خاص تخصص داشته باشند، اما اینکه بتوانند از آن تخصص در بازار استفاده کنند بحث دیگری است.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با اشاره به اینکه به همین جهت موضوع توانمندسازی متقاضیان ورود به عرصه مشاغل خانگی را در دستور کار قراردادیم افزود: از این طریق بااستعداد سنجی، مشاورههای لازم به متقاضیان ارائه میشود و در صورت نیاز دورههای آموزشی تکمیلی نیز برای آنها برگزار خواهد شد.
وی بابیان اینکه وقتی میگوییم آموزش منظورمان آموزشهای کاملاً کوتاه مدت است افزود: بهطور مثال این آموزشها میتوانند در حوزه خلاقیت و کارآفرینی و یا مدیریت مالی و بحث فضای کسبوکار باشد.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بابیان اینکه به زودی این دورههای توانمندسازی در 8 استان شروع میشود عنوان کرد: برای شرکتکنندگان در دورههای فوق اهرمهای تشویقی همچون اولویت در پرداخت تسهیلات، امکانات نمایشگاهی و... در نظر گرفته میشود.
وی هدفگذاری برای ایجاد مشاغل خانگی در این 8 استان را 20 هزار متقاضی ذکر کرد و افزود: البته بحث آمار خیلی مهم نیست و هدف اصلی ارتقاء کیفیت مشاغل است.
استفاده از ظرفیت بازارهای مجازی جهت توسعه مشاغل خانگی
امامدادی در ادامه با اشاره به اینکه پس از توانمندسازی موضوع تیمسازی و شبکهسازی مدنظر است افزود: وصل کردن متقاضیان به افراد پشتیبان که در بازار حضور دارند و پسازآن افزایش کمیت و کیفیت محصولات نیز اهمیت ویژهای دارد.
این مقام مسئول در وزارت کار در ادامه به موضوع استفاده از تمام ظرفیتهای بازار در حوزه مشاغل خانگی تأکید کرد و گفت: در توسعه بازار فقط بازار فیزیکی مدنظر نیست و تأکید ویژهای بر بازارهای مجازی داریم.
وی بابیان اینکه در این رابطه با مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت همکاری خواهیم داشت افزود: هدف این است تا با توسعه بازارها شاهد درآمد بیشتر فعالان این عرصه باشیم.
افزایش میزان پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در ادامه این گفتوگو در پاسخ به سؤال خبرنگار بازارکار پیرامون شیوه پرداخت تسهیلات به فعالان این عرصه نیز گفت: همانند روال سالهای قبل برابر قانون مشاغل خانگی از سوی بانک مرکزی بودجهای برای پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی پیشبینی میشود.
وی با اشاره به اینکه بودجه اختصاصیافته برای امسال به800 میلیارد تومان افزایشیافته است افزود: تسهیلات متناسب با حجم طرحها پرداخت میشود و از امسال سهم افراد نیز افزایش پیداکرده است و با چارچوبی که بانک مرکزی اعلام میکند تا سقف 20 میلیون تومان به هر فرد پرداخت میشود.
نحوه صدور مجوز متقاضیان مشاغل خانگی
امامدادی پیرامون نحوه صدور مجوز نیز گفت: فهرست رشتههای مشاغل خانگی، اطلاعات تعدادی از رشتههای مشاغل خانگی و فرم ثبتنام متقاضیان در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی www.irimlsa.ir بخش مشاغل خانگی موجود است.
وی ادامه داد: اولین مرحله مراجعه به این سایت است و متقاضیان مشاغل خانگی لازم است متناسب با نوع فعالیت موردنظر خود یکی از فرمهای ثبتنام (مستقل، تحت پوشش و پشتیبان ) را تکمیل نمایند .
امامدادی بابیان اینکه در ادامه با توجه به نوع و زمینه فعالیت، متقاضی به دستگاه اجرایی مربوطه ارجاع داده میشود افزود: فرآیند زمانی پیشبینیشده، برای بررسی در ادارات کار 48 ساعت و دستگاه اجرایی یک هفته است.
این مقام مسئول بابیان اینکه در تعدادی از رشتهها که از آنها به عنوان ستارهدار یاد میکنیم به دلیل ماهیت نیاز به بررسی بیشتری است افزود: ازجمله این رشتهها میتـــــوان به گروه مواد غذایی اشاره کرد که لازم است تائیدیههای بهداشتی اخذ شود.
همچنین در مواردی افراد نقض پرونده دارند و نیاز به ارائه مدارک تکمیلی است که با تأخیرهایی مواجه میشویم، اما روند پیشبینیشده همان 9 روز است.
وی بابیان اینکه در بحث صدور مجوز سعی میکنیم بررسی شود تا افراد حتماً واجد شرایط گفتهشده باشند افزود: چون صدور مجوز برای برخی تصور حق دریافت تسهیلات ایجاد میکند، درصورتیکه نمیخواهیم مجوز را به وام پیوند بزنیم.
امامدادی بابیان اینکه مجوز به معنای آماده بودن فرد برای مهارت است افزود اما همانگونه که اشاره شد برای موفقیت به مهارتهای تکمیلی نیاز است و سعی داریم افراد را هدایت کنیم تا نتیجه مطلوبتری حاصل شود.
شرط ماندگاری در حوزه مشاغل خانگی
امامدادی در ادامه این گفتوگو در توصیهای به علاقهمندان ورود به این عرصه گفت: متقاضیان حتماً در رشتهای فعالیت کنند که در آن مهارت داشته وبه آن علاقهمند هستند.
وی بابیان اینکه این مشاغل سختیهای خاص خود رادارند ادامه داد: به همین دلیل کسی که تعلقخاطر به آن حرفه ندارد نمیتواند در حوزه ماندگار شود.
وی در کنار علاقه از اشراف به بازار نیز یادکرد و افزود: متقاضیان حتماً باید بازار آن محصول را نیز بشناسند و بدانند کجا، با چه ترکیبی و با چه سلیقهای میخواهند محصول تولید کنند.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با ذکر مثالی در این زمینه افزود: مثلاً کسی که درزمینه تولید فرش فعال است باید بداند بازار هدفش کجاست؟ زیرا در اروپا، آمریکا و یا کشورهای حاشیه خلیجفارس طرح، رنگ و حتی سایز متفاوتی را میپسندند.

منبع:

www.mcls.gov.ir

دیدگاه خود را بیان کنید